Дрикiн Валентин Олександрович

"Комп´ютернi системи i мережi"

Магiстерська робота:"Система керування концентрацiєю метану в шахтних виробках"

Керiвник:
Ковальов Сергiй Олександрович


    Народився 25 листопада 1982 року в мiстi Донецьку в родинi iнженерiв. Так як я був первiстком, то частенько вiд мене вимагали трохи бiльше моïх природних здiбностей. На протязi життя захоплювався всiм, починаючи з танцiв та живопису та закiнчуючи плаванням та схiдними єдиноборствами. Однак у результатi моïм хоббi є гра на гiтарi, хоча зрiдка займаюся рiзьбленням по дереву. Особливою пристрастю було та є читання, зокрема наукова фантастика.

    З 1990 року - учень середньоï школи №45 м.Донецька, потiм перейшов до середньоï школи №12. Школа вважалася однiєю з кращих у нашому районi. Перший час довелося потрудитися, щоб заробити авторитет, тому що на новому мiсцi вiд учнiв вимагали значно бiльше. Там я знайшов гарних друзiв. Наш клас був особливим - майже всi школяри були в рiзний час переведенi з рiзних шкiл мiста. Ми i пiсля закiнчення школи продовжуємо тiсно спiлкуватися. У перiод навчання в школi захоплювався точними науками: математикою, фiзикою, хiмiєю. Був призером районних олiмпiад з фiзики й iнформатики. У 2000-ому роцi закiнчив школу з вiдзнакою.

    Вибiр напрямку подальшого навчання не був особливо складним, тому що ще пiд час навчання у школi мене цiкавили питання, пов´язанi з обчислювальною технiкою. Особливий iнтерес викликала саме спецiальнiсть "Комп´ютернi системи та мережi", тому що вона охоплює як область проектування обчислювальноï технiки, так i область розробки програмного забезпечення - тобто "обидвi сторони однiєï монети". А справжнiй фахiвець повинен вмiти i те й iнше - знати, як працює те чи iнше "залiзо" та вмiти розробити пiд нього потрiбне програмне забеспечення.

    Також на вибiр спецiальностi вплинув i той факт, що мiй батько у свiй час одержав диплом по схожiй спецiальностi. Вiн був дуже радий довiдатися, що його сина цiкавлять подiбнi питання i завжди може дати гарну пораду. Але нiколи не робив нiяких потурань. Навпаки, вiн вважає, що якщо зайнявся якою-небудь справою, та ця справа необхiдно довести до кiнця.

    Перший курс став поворотним пунктом. Бути учнем школи та студентом унiверситету - обсолютно рiзнi речi. У студента набагато бiльше волi, але i вимоги до нього пред´являються вiдповiднi. У порiвняннi з iншими факультетами вимоги до студентiв на нашому факультетi набагато вищi. Для тих, кого не вiдрахували пiсля другого курсу, навчання дає навички, знання та досвiд, необхiдний в подальшому життi.

    Пiд час навчання у ВУЗI особливу увагу придiляв дисциплiнам, що присвяченi побудовi та експлуатацiï локальних i глобальних комп´ютерних мереж. На четвертому курсi особливо зацiкавився питаннями iнформацiйноï безпеки, тому що ця область є зараз дуже перспективною - невирiшених проблем багато, а фахiвцiв мало.

    Цифровi технологiï зараз розвиваються настiльки швидко, що однiй людинi вже практично неможливо охопити всi областi. Кожному необхiдно вибрати область дiяльностi та постiйно пiдвищувати рiвень своïх знань. Подiл на спецiалiзацiï вже зараз має таке ж значення, як i в медицинi. Але бiльш всього цiнуються фахiвцi, знання яких охоплюють якнайбiльше областей комп´ютерної науки. Стати таким фахiвцем хоче кожний з моïх товаришiв по навчанню, але виходить це в невеликої кiлькостi. Однак до цього прагнуть усi.     Темою моєï магiстерськоï роботи є розробка системи керування концентрацiєю метану в шахтах. Тема дуже актуальна через специфiку нашого регiону. Розробками в цiй предметнiй областi займаються декiлька викладачiв нашоï кафедри. Не дивлячись на велику кiлькiсть наробiткiв, ще iснує багато можливостей для творчостi. Моïм керiвником є Ковальов Сергiй Олександрович. Сподiваюсь, що моя робота буде оцiнена та схвалена.

    На даний момент сумiщаю навчання з трудовою дiяльнiстю. Працюю в "Куйбишевському вiддiленнi Промiнвестбанку в м.Донецьк" на посадi iнженера-програмiста. Тут я переконався, що високо цiнуються не тiльки знання. Якщо не володiєш комунiкабельнiстю та вмiнням швидко приймати рiшення, то зробити кар'єру практично неможливо.

    Пiсля одержання диплому магiстра моєю наступною метою є посада начальника компютерного вiддiлу.