НА ГОЛОВНУ

ДонНТУ
Факультет економіки та менеджменту

Василенко Андрій Володимирович
2004

Бухгалтерський облік 
Теорія та практика

50
0

1. Операції з реалізації майнового комплексу належить до?
  
2. Залишок незавершеного виробництва в цехах промислових підприємств на кінець звітного періоду визначається наступним чином?
  
3. Принцип обачності полягає в тому, що в обліку повинні застосовуватися такі методи оцінки, які б запобігали?
  
4. Тимчасовий рахунок – це?
 
5. Документом, що підтверджує одержання в банку грошових коштів для виплати заробітної плати, є?
  
6. Створення організаційної структури підприємства, операції з координування дій внутрішніх виконавців – це?
  
7. Функція, що полягає у вивченні всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення , – це?
  
8. Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють?
  
9. Бухгалтер ТзОВ “Марс”, отримавши накладну, здійснив грошову оцінку зазначених у документі матеріальних цінностей 
  і проставив на ній кореспонденцію рахунків. Такі дії бухгалтера з обробки документів називаються?
  
10. На ВАТ “Озеро” збір облікових даних відбувається в окремих структурних підрозділах, а складання облікових регістрів 
  і звітності здійснює бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером. Така структура бухгалтерії називається?
   
11. Вид юридичної відповідальності, яка полягає у двосторонньому взаємному зобов’язанні як найнятого працівника, 
  так і власника або уповноваженого ним органу, відшкодувати винною стороною шкоду, заподіяну при виконанні 
  трудових обов’язків, у встановленому законом порядку та розмірі називається?
  
12. Здійснивши адміністративне порушення, головний бухгалтер за Кодексом про адміністративні правопорушення?
  
13. До складу відомостей, що становлять комерційну таємницю, підприємство може віднести?
   
14. Зміна облікової політики підприємства може відбуватися при зміні?
   
15. Особа, що передає товар на комісію, називається?
   
16. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал - це?
   
17. До контрактивних відносяться наступні (суб)рахунки?
   
18. Нарахування відсотків за векселем в бухгалтерському обліку відображається наступним чином?

19. Оприбуткування талонів на бензин (без ПДВ), придбаних підзвітною особою відображається наступною кореспонденцією 
  рахунків? 
   
20. Фактичний обсяг готової продукції складає 400 одиниць. Загальновиробничі витрати складають 13000 грн., 
  у тому числі змінні – 10000 грн., постійні – 3000 грн. Нормальна потужність підприємства – 500 одиниць готової продукції.
  Списання розподілених загальновиробничих витрат здійснюється наступними бухгалтерськими проводками?
 
21. Українське підприємство відвантажило іноземному покупцю готову продукцію за контрактною вартістю 10000 доларів США 
  (курс НБУ на дату відвантаження 5,4 грн./дол. США). Через 5 днів на транзитний валютний рахунок українського 
  підприємства надійшла виручка в повному обсязі (курс НБУ на дату балансу склав 5,5 грн./дол.). Відображення курсової 
  різниці при даній операції відображається в бухгалтерському обліку наступною кореспонденцією?
   
22. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо?
   
23. ТзОВ “Світанок” придбало облігації за 4800 грн. Їх номінальна вартість становить 5000 грн. Фіксована ставка відсотка 
  за облігацією становить 8 %. Дата погашення облігації через 5 років. Ефективна ставка відсотка буде становити?
   
24. На ТзОВ “Деко” було проведено чергову інвентаризацію, за результатами якої було прийнято рішення про дооцінку магнітол. 
  Під час попередньої інвентаризації в минулому звітному періоді магнітоли було уцінено. 
  Якими бухгалтерськими проводками буде відображено дооцінку магнітол?
   
25. Витрати на освоєння нової технологічної лінії виробництва макаронних виробів на ТзОВ “Мівіна” становлять 2700 грн. 
  Витрати передбачено списати за 6 місяців. За кожен місяць буде списуватися сума в розмірі:
  
26. На ТзОВ “Мівіна” виручка (з ПДВ) від реалізації макаронних виробів склала 12000 грн. Змінні витрати на 1 пачку 
  макаронних виробів склали 2,90 грн., протягом звітного періоду було виготовлено 3000 пачок макаронних виробів. 
  Маржинальний дохід складе?
  
27. Маржинальний дохід, отриманий ТзОВ “Мівіна” від реалізації макаронних виробів дорівнює 17200 грн. 
  Постійні витрати склали 5200 грн. Протягом звітного періоду було виготовлено 300 пачок макаронних виробів. 
  Чистий дохід тоді буде дорівнювати?
   
28. Визначити відпускну ціну товару з урахуванням ПДВ за умов: первісна вартість придбаних товарів (без ПДВ) – 7600,00 грн.; 
  торгова націнка – 25 %?
   
29. На ЗАТ “Україна” стандартна тарифна ставка за пошиття шкарпеток – 2,80 грн., фактично ж вона склала – 2,90 грн. 
  Всього відпрацьовано 710 годин. У результаті зміни тарифних ставок підприємство?
   
30. Ісходячи з якого принципу визначають пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання?
   
31. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати?
   
32. Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО № 1, - це?
   
33. Який період є звітним періодом для складання фінансової звітності?
   
34. Яким має бути перший звітний період новоствореного підприємства?
   
35. Собівартістю проданих (реалізованих) активів визнається їх?
  
36. Вартість і нарахування амортизації об'єкта операційної оренди відображається орендодавцем на рахунках?
   
37. Згідно з П(С)БО № 17 "Податок на прибуток" податки на прибуток визнаються?
   
38. Чим визначається порядок надання фінансової звітності користувачам?
   
39. Який принцип передбачає постійне застосування підприємством обраної облікової політики?
   
40. Яка діяльність призводить до змін розміру і складу власного ті позикового капіталу підприємства?
  
41. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті?
  
42. Скільки усього класів рахунків існує у бухгалтерському обліку?
  
43. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на?
   
44. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є?
   
45. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підпримства - це?
  
46. Що не обов'язковим реквізитом для первинних документів?
  
47. Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві безперевно?
   
48. Проведення інвентаризації не є обов'язковим у разі?
  
49. Надання інформаціїї, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності, - це?
  
50. Яку "форму" має бухгалтерський рахунок?
   

НАВЕРХ